img img img img img img img img img img
2019-06-13
29 maj 2019r, DZIENNIK PULS BIZNESU "REWOLUCJA W KONOPIACH"
O potencjale drzemiącym w rodzimych gatunkach konopi, o dynamicznym rozwoju inicjatywy "Program Konopny" oraz o zasługach IWNiRZ w dziedzinie produkcji najwyższej jakości materiału siewnego...
Zakład Biotechnologii

Zakład Biotechnologii
Kierownik:
dr Karolina Wielgus
tel. (+48) 61 84 55 819
e-mail: karolina.wielgus@iwnirz.pl


Zakres badań prowadzonych w Zakładzie Biotechnologii obejmuje:


1. Opracowanie biotechnologicznych metod analizy i modyfikacji genomów roślin włóknistych.

Prace obejmują:

  • Identyfikację konopi narkotycznych metodami molekularnymi.
  • Identyfikację białek wiążących kadm w odmianach lnu oleistego (Linum usitatissimum L.).
  • Określenie pokrewieństwa i zróżnicowania genetycznego wybranych odmian.

2. Zastosowania hodowli in vitro lnu (Linum usitatissimum L.) i konopi (Cannabis sativa L.) w celu ulepszenia ich cech użytkowych.

Prace obejmują:

  • Inicjację aksenicznych kultur in vitro.
  • Optymalizację rozwoju komórek roślinnych na odpowiednio dobranych pożywkach modyfikowanych roślinnymi regulatorami wzrostu.
  • Efektywną regenerację i rozmnażanie roślin w kulturach in vitro metodą organogenezy pośredniej lub bezpośredniej oraz drogą mikropropagacji.
  • Prowadzenie doświadczeń nad kulturami pylników i możliwością uzyskania roślin haploidalnych.
  • Wykorzystanie kultur fotoautotroficznych do badań nad określeniem tolerancji odmian na metale ciężkie, ich ograniczonym pobieraniem oraz akumulacją.
  • Opracowaniem technik średnioterminowego przechowywania wybranych odmian lnu w warunkach spowolnionego wzrostu oraz w formie sztucznych nasion.

W obszarze zainteresowań leżą metody pozyskiwania roślin o nowych cechach tj.:
a) Selekcja w kulturach in vitro
b) Indukowanie zmienności somaklonalnej
c) Uzyskiwanie roślin transgenicznych

3. Opracowanie metodyki efektywnego namnażania morwy Wielkolistnej Żółwińskiej.

Doświadczenia dotyczą:

  • Uzyskania optymalnej, niezawodnej i wydajnej mikropropagacji morwy białej, pozwalającej na prawidłowy rozwój i wzrost tych roślin oraz efektywne ich namnażanie.
  • Dostosowania medium hodowlanego dla otrzymania wysokiego współczynnika namnażania roślin, dużego procentu ich ukorzeniania i stuprocentowej ich zdolności do  aklimatyzacji.
  • Opracowania technik średnioterminowego przechowywania cennych genotypów morwy w Banku Genów.
  • Zastosowania mikropropagacji fotoatotroficznej.

W obszarze zainteresowań są metody pozyskiwania roślin wolnych od patogenów w kulturach izolowanych merystemów oraz metody eliminacji patogenów i ich detekcji.

4. "PZ.III.3. pt. "Bionanowłókna jako bariery wirusów” realizowany w ramach tematu „Funkcjonalne Nano - i mikromateriały włókiennicze” (Nanomitex)”.

Projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, poddziałanie 1.3.1.: Projekty Rozwojowe. Nr umowy o dofinansowanie POIG.01.03-01-00-004/08-02.

Oferta:
Unikatową część Zakładu Biotechnologii stanowi pracownia przeznaczona do pracy z roślinami hodowanymi w warunkach in vitro. Specjalistyczne pomieszczenia hodowlane - fitotrony - zapewniają roślinom stałe warunki temperatury i naświetlenia, zaś komory laminarne pozwalają na pracę w warunkach sterylnych.

W Zakładzie jest również możliwość prowadzenia hodowli fotoautotroficznej na specjalnych regałach hodowlanych wyposażonych w diody LED emitujące światło czerwone oraz prowadzenie na wytrząsarkach kultur zawiesinowych.

W Zakładzie Biotechnologii intensywnie rozwija się pracownia przeznaczona do prowadzenia badań molekularnych. W ostatnim czasie została ona wyposażona w nowoczesna aparaturę m.in. spektrofotometr NanoDrop oraz zestaw do dokumentacji obrazu z rozdziału elektroforetycznego.

Dzięki dobremu wyposażeniu oraz ambitnej i konsekwentnej załodze Zakład Biotechnologii jest odpowiednim partnerem do projektów związanych z badaniami molekularnymi roślin oraz roślinnymi kulturami in vitro.

Zakład Biotechnologii Zakład Biotechnologii Zakład Biotechnologii