img img img img img img img img img img
2019-01-02
"Rośliny włókniste w natarciu" - rozmowa z Dyrektorem IWNiRZ, dr
hab. inż. Małgorzatą Zimniewską, prof. IWNiRZ dla dziennika
RZECZPOSPOLITA
Pracownia Roślin Energetycznych

Pracownia Roślin Energetycznych
Kierownik Pracowni:
dr hab. Henryk Burczyk, prof. IWNiRZ
e-mail: henryk.burczyk@iwnirz.pl
Tel.: (+48) 61 84 55 861

mgr inż. Jakub Frankowski
e-mail: jakub.frankowski@iwnirz.pl


Tematyka badawcza

Do podstawowych zadań Pracowni należy:

  • Poznanie przydatności roślin uprawianych dla produkcji biomasy na cele energetyczne;
  • Opracowanie metod produkcji biomasy z roślin energetycznych dla określonych zastosowań (elektrociepłownie, biogazownie, brykiety i pelety);
  • Ocena jakości biomasy, wydajności energetycznej i ekonomicznej, w zależności od doboru i sposobu uprawy roślin energetycznych;
  • Udział w realizacji programów badawczo-rozwojowych krajowych i zagranicznych związanych z produkcją i wykorzystaniem biomasy;
  • Współpraca z branżowymi placówkami badawczo-rozwojowymi oraz przedsiębiorstwami innowacyjnymi w rolnictwie i energetyce;
  • Wdrażanie wyników badań i udział w szkoleniu służb instruktorskich, producentów i użytkowników biomasy.


Celem badań jest poznanie przydatności jednorocznych roślin uprawianych do produkcji taniej biomasy na potrzeby energetyki zawodowej, biogazowni i biokomponentów paliw transportowych. Wszystkie wyniki uzyskane w latach 1996-2016 są publikowane i wdrażane w praktyce. Ważniejsze zagadnienia zostały wymienione poniżej.

1. Kierunki uprawy i metody hodowli konopi włóknistych w Polsce.
1.1. Burczyk H., Kowalski M., Pławuszewski J., 2005, The trends and methods of hemp breeding in Poland, Journal of Natural Fibres, Poznań, Nr 2/2005.
1.2. Burczyk H., Grabowska L., Strybe M., Konczewicz W., 2010, Wpływ gęstości siewu i terminu zbioru konopi włóknistych na wydajność biomasy oraz elementów składowych plonu, Pamiętnik Puławski Z. 152, ss. 59-75.
1.3. Burczyk H., Kowalski M., Kowalska M., 2011, Przydatność energetyczna konopi włóknistych na przykładzie nowej odmiany WIELKOPOLSKIE, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 2/2011.

2. Przydatność biomasy z konopi włóknistych na cele energetyczne.
2.1. Burczyk H., Grabowska L., Kołodziej J., Strybe M, 2008, The industrial hemp as a Raw material in the energy production, Journal of Industrail Hemp, Nr 13 (1).
2.2. Burczyk H., Grabowska L., Kołodziej J., 2007, Konopie włókniste jako rośliny energetyczne. Referat i publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji NAROSSA - 2007, 17-18.06.2007 r., Poznań.

3. Biomasa z konopi włóknistych dla potrzeb przemysłu celulozowo - papierniczego.
3.1. Burczyk H., Grabowska L., Kowalski M., 2006, Industrial hemp as an alternative to wood pulp. Referat i publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji PAN – Poznań w wydawnictwie PAGEN, ss. 159-168.
3.2. Burczyk H., Grabowska L., Kowalski M., 2006, Konopie włókniste alternatywą celulozy z drewna w produkcji papieru. Referat i publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Wiedniu, 16-18.11.2006 r., ss. 21-32.
3.3. Burczyk H., Menesiak M. Z., Industrial Hemp as a Source of Cellulose for Paper Production. Referat i publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji 7-th International Symposium „Alternative Cellulose – Manufacturing, Forming and Production”, Rudolstadt, Niemcy,

4. Produkcja konopnych olejków eterycznych w plonie głównym i poplonach ścierniskowych.
4.1. Burczyk H., Kaniewski R., Konczewicz W., Kryszak N., Turowski J., 2009, Konopie włókniste źródłem olejków eterycznych, Pamiętnik Puławski, Nr 151/1.
4.2. Burczyk H., 2015, Konopie włókniste uprawiane w poplonach ścierniskowych – źródłem olejków eterycznych i włókna lub biogazu, Problemy Inżynierii Rolniczej, Z. 3/2015.
4.3. Burczyk H., 2016, Uprawa konopi na włókno i cenny olejek eteryczny, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Nr 18/2016.

5. Metody produkcji materiału siewnego konopi włóknistych.
5.1. Burczyk H., 2003, Production of Hemp Sowing Seeds in Poland, Journal of Industrial Hemp, Nr 8 (1).
5.2. Burczyk H., 2001, Konopie włókniste w uprawie na nasiona, Broszura – Poradnik Plantatora, Wydawnictwo własne IWN, ss.20.

6. Hodowla i uprawa lnu oleistego.
6.1. Burczyk H., Praczyk M., Kozak J., Silska G., 2010, Przydatność technologiczna lnu oleistego na przykładzie nowej odmiany BUKOZ, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 3/2010.
6.2. Burczyk H., 2012, Len oleisty na potrzeby prozdrowotne, Tygodnik Poradnika Rolniczego, Nr 17.
6.3. Burczyk H., 2014, Uprawa lnu oleistego, Tygodnik Poradnika Rolniczego, Nr 15.
6.4. Burczyk H., 2016, Len oleisty - można zarobić, Tygodnik Poradnika Rolniczego, Nr 14.

7. Przydatność uprawy jednorocznych roślin (kukurydza, sorgo, poplony ozime i ścierniskowe) do produkcji biomasy na potrzeby energii odnawialnej.
7.1. Burczyk H., 2010, Produkcja i wykorzystanie biomasy roślin jednorocznych na potrzeby energii odnawialnej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 4/2010.
7.2. Burczyk H., 2009, Produkcja biomasy na cele energetyczne w warunkach Wielkopolski. Referat i publikacja w materiałach konferencyjnych, I Kongres Nauk Rolniczych, IUNG – PIB, Puławy.
7.3. Burczyk H., Kołodziej J., Kowalska M., 2009, Plony i wartości energetyczne kukurydzy, sorga i konopi włóknistych w porównaniu z roślinami egzotycznymi. Referat i publikacja w materiałach konferencyjnych na XIII Konferencji Naukowej IUNG - PIB, Puławy.
7.4. Burczyk H., 2012, Przydatność jednorocznych roślin uprawianych do produkcji biomasy na potrzeby energetyki zawodowej, Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 1/2012.
7.5. Burczyk H., 2013, Przydatność poplonów ozimych oraz kukurydzy i sorgo w plonie wtórym do produkcji biomasy dla biogazowni, Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 2/2013.
7.6. Burczyk H., 2015, Przydatność wybranych odmian żyta uprawianego w poplonach ozimych do produkcji biogazu, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 4/2015.
7.7. Burczyk H., 2014, Kukurydza wczesna uprawiana w poplonach ścierniskowych na paszę lub biogaz, Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 4/2014.
7.8. Frankowski J., Burczyk B., 2016, Biomasa jednorocznych roślin energetycznych jako element dywersyfikacji źródeł energii w Polsce, str. 83 - 109 [w:] Monografie „INŻYNIERIA ŚRODOWISKA–MŁODYM OKIEM” TOM 26. EKOENERGETYKA, pod red. Skoczko I., Piekutin J., Drobiszewskiej M. i Mokryckiego R., Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok. ISBN - 978-83-62582-93-8.
7.9. Burczyk H., 2011, Burak cukrowy - rośliną energetyczną, Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Nr 3/2011.
7.10. Burczyk H., 2014, Biomasa z poplonu ozimego i plonów wtórych, Biomasa, Nr 3/2014.

8. Przydatność ziarna zbóż dla potrzeb energii odnawialnej i bioetanolu.
8.1. Burczyk H., 2011, Przydatność zbóż na potrzeby produkcji energii odnawialnej w świetle wyników doświadczeń, Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 3/2011.

9.    Przydatność biomasy sorgo do produkcji bioetanolu II generacji.
9.1. Burczyk H., 2012, Poznanie wydajności bioetanolu z biomasy sorgo w zależności od metody jej produkcji, I Sympozjum Naukowe pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo i miskanta, 14.09.2012 r.

10. Organizacja gospodarstw energetycznych specjalizujących się w produkcji biomasy na potrzeby energii odnawialnej.
10.1. Burczyk H., 2013, Maksymalizacja produkcji biomasy w zrównoważonym zmianowaniu roślin dla gospodarstw energetycznych, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 3/2013.
10.2. Burczyk H., 2015, Produkcja biomasy w gospodarstwach energetycznych na potrzeby energii odnawialnej. Referat na Międzynarodowej Konferencji ITP w Warszawie w dniu 24.09.2015 r. oraz publikacja w materiałach konferencyjnych wydanych przez ITP w Falentach.

11. Metody zwiększania biogospodarki w polskim rolnictwie.
11.1. Burczyk H., 2016, Wybrane zagadnienia poprawiające Biogospodarka w rolnictwie. Referat na Międzynarodowej Konferencji w IUNG - PIB w Puławach w dniach 21-22.06.2016 r. oraz publikacja w materiałach konferencyjnych.
11.2. Burczyk H., 2016, Jak poprawiać biogospodarkę w rolnictwie? Tygodnik Poradnika Rolniczego, Nr 33/2016.

12. Hodowla i uprawa nowej formy użytkowej konopi oleistych (Cannabis sativa var. oleifera) odmiany HENOLA do produkcji nasion, oleju, CBD, olejków eterycznych i biogazu.
12.1. Burczyk H., Oleszak G., 2016, Uprawa konopi oleistych (Cannabis sativa var. oleifera) do produkcji nasion, oleju, i biogazu. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej ITP w dniach 20-21.09.2016 r. w Warszawie i publikacja w materiałach konferencyjnych.