img img img img img img img img img img
2019-01-02
"Rośliny włókniste w natarciu" - rozmowa z Dyrektorem IWNiRZ, dr
hab. inż. Małgorzatą Zimniewską, prof. IWNiRZ dla dziennika
RZECZPOSPOLITA
Ogłoszenia

21 marca 2019 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
w Poznaniu 
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego
w Zakładzie Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii ( BP )
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające: 

 • Wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) w zakresie chemii.
 • Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet).
 • Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej w zakresie nauk technicznych.
 • Samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań badawczych.
 • Zdolność do samodzielnego i profesjonalnego działania.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie badań z zakresu materiałów kompozytowych, chemicznej modyfikacji, w tym uniepalniania różnych materiałów.
 • Uczestniczenie w realizacji prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
 • Wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych.
 • Wykonywanie badań palności materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz oraz analizy procesów spalania.
 • Znajomość systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje i udział w życiu naukowym.

Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów badawczych.
 • Szkolenia i kursy podnoszące rozwój zawodowy.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • List motywacyjny i życiorys.
 • Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Informacje o dotychczasowych doświadczeniach naukowych w zakresie nauk technicznych.
 • Wykaz publikacji i udziału w pracach naukowo-badawczych.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeb konkursu.

Ubiegający się o stanowisko proszony jest o zawarcie w dokumentacji następującego zapisu:

„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji konkursowej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1000). ”

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (zwany dalej „Instytutem”) informuje, że:

a) administratorem danych osobowych pozyskanych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji niniejszego konkursu jest Instytut Włókien  Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B,  60 - 630 Poznań, kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@iwnirz.pl,
b) podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia, o którym mowa powyżej,
c) wszelkie dane osobowe przekazane Instytutowi, przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu,
d) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych, Instytut nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany,
e) Kandydatowi przysługuje prawo do:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z napisem na kopercie: „Konkurs – asystent Zakład BP”, pod następujący adres: 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71 B
60 - 630 Poznań

w terminie do dnia  05 kwietnia 2019 r.


15 listopada 2018 r.

 PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach k. Jarocina ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.


13 lipca 2018 r.

PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach k. Jarocina ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.


28 czerwca 2018 r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach k. Jarocina ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o. 


28 maja 2018 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania


28 maja 2018 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu


28 maja 2018 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania


19 kwietnia 2018 r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


29 marca 2018 r. 

Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


26 lutego 2018 r.
Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

12 grudnia 2017 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko mechanizatora rolnictwa w Zakładzie Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj


19 października 2017 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za lata 2017 i 2018.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [ tutaj ]

15 września 2017 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2017.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • unieważnienie ogłoszenia [ tutaj  ]  (19.10. 2017 r.)


10 sierpnia 2017 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko młodszego specjalisty / specjalistki do spraw współpracy z zagranicą w Dziale Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

24 marca 2017 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


19 stycznia 2017 r.
Zakład Doświadczalny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Pętkowie oferuje do sprzedaży łubin wąskolistny odmiany TANGO.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

09 grudnia 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Pracowni Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


08 grudnia 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

06 października 2016 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2016.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [ tutaj ]


04 sierpnia 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na asystenta - pracownika naukowego w Pracowni Roślin Energetycznych w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


08 kwietnia 2016 .r
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na 4 stanowiska Przedstawiciela Farmaceutycznego w Zakładzie Badań i Przetwórstwa Nasion Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

24 lutego 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno - technicznego - hodowcy jedwabnika w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki  Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


17 lutego 2016 r.
Dyrektor  Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

17 września 2015 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2015.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


09 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Pracowni Flory Bakteryjnej Przewodu Pokarmowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

     treść ogłoszenia [ tutaj ]


09 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

     treść ogłoszenia [ tutaj


22 września 2014 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2014.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.12.2014 r.)  [ tutaj ]

04 września 2014 r.
Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Pracowni Naturalnego Barwienia Sztuka Naturalna w Dziale Marketingu i Wzornictwa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

14 sierpnia 2014 r.
Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich o konkursie na stanowisko pracownika inżynieryjno - technicznego - laboranta w Zakładzie Biotechnologii  Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

23 lipca 2014 r.
Ogłoszenia o konkursie na stanowisko sprzedawcy-kasjera w Dziale Marketingu i Wzornictwa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

 15 maja 2014 r.
Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich o konkursie na stanowisko Kierownika Zakładu Farmakologii i Fitochemii IWNiRZ - profesora zwyczajnego – pracownika naukowego.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

15 maja 2014 r.
Ogłoszenie Dyrektora IWNiRZ o konkursie na dwa stanowiska asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

07 maja 2014 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko PRZEDSTAWICIELA FARMACEUTYCZNEGO w Zakładzie Badań i Przetwórstwa Nasion Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Miejsce pracy: Województwo Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

04 marca 2014 r.
Rada Naukowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z siedzibą w Poznaniu na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Informacja Prezydium Rady Naukowej IWNiRZ o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora IWNiRZ (19 maja 2014  r.)  [ tutaj ]